Ráda bych se zeptala, jaké nežádoucí účinky má lék Champix s vareniklinem. Je možné se lékam předávkovat? Děkuji, Radka.

Na tento typ dotazu odborníci na problematiku kouření rádi oponují "zamyslete se nad nežádoucími účinky cigaret". Kdybyste je totiž sepsali, vydaly by na malou knihu. V porovnání s tím jsou n. ú. Champixu zanedbatelné. Mezi nejčastější patří nevolnost na zvracení (proto se má užít společně s jídlem nebo po jídle, ne nalačno) a dostatečně zapít! Mezi další n. ú. patří zlé sny či noční buzení.

Předávkovat se můžete, ale vyvolá to jen nevolnost se zvracením, otrávit se lékem za normálních okolností nelze.

U obézních pacientů by se neměl kombinovat lék s nikotinem.

Zde je kompletní seznam n. ú. dle příbalového letáku (SPC).

Předávkování, nežádoucí účinky Champixu

Odvykání kouření, s léčbou nebo bez ní, je spojeno s různými příznaky. U pacientů pokoušejících se přestat kouřit, byly hlášeny například: dysforická či depresivní nálada; nespavost, podrážděnost, frustrace nebo hněv; úzkost; potíže s koncentrací; neklid; pokles srdeční frekvence; zvýšená chuť k jídlu nebo přírůstek hmotnosti. Design ani analýzy studií s přípravkem CHAMPIX se nezaměřovaly na rozlišení mezi nežádoucími účinky spojenými se zkoumaným lékem a s těmi, které mohou být způsobeny odnětím nikotinu.
Klinická hodnocení zahrnovala přibližně 4000 pacientů léčených přípravkem CHAMPIX po dobu až 1 roku (průměrná expozice 84 dnů). Případné nežádoucí účinky se objevily během prvního týdne léčby; jejich závažnost byla obvykle mírná až střední a v incidenci nežádoucích účinků nebyl žádný rozdíl vzhledem k věku, rase ani pohlaví.
U pacientů léčených doporučenou dávkou 1 mg 2x denně po ukončení úvodního titračního období byla jako nejčastější nežádoucí účinek hlášena nauzea (28,6%). Ve většině případů se nauzea objevila v počátku léčby, byla mírně až středně těžká a výjimečně vedla k ukončení léčby.
Četnost přerušení léčby kvůli nežádoucím účinkům byla 11,4% u vareniklinu oproti 9,7% u placeba.
Četnost přerušení léčby kvůli nejčastějším nežádoucím účinkům byl v této skupině následující: nauzea (2,7% oproti 0,6% u placeba), bolest hlavy (0,6% oproti 1,0% u placeba), nespavost (1,3% oproti 1,2% u placeba) a neobvyklé sny (0,2% oproti 0,2% u placeba).
Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

V následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, které byly častější než u placeba, seřazeny podle tříd orgánových systémů a četnosti (velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/10000, <1/100) a vzácné <1/1000)). Nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou rovněž uvedeny, přičemž četnost není známa (z dostupných dat nelze stanovit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů
Nežádoucí účinky
Infekce a infestace
Méně časté Bronchitida, nazofaryngitida, sinusitida, mykotická infekce, virová infekce
Poruchy metabolismu a výživy
Časté Zvýšená chuť k jídlu
Méně časté Anorexie, snížená chuť k jídlu, polydipsie
Psychiatrické poruchy
Velmi časté Neobvyklé sny, nespavost
Méně časté Panické reakce, zpomalené myšlení, poruchy myšlení, změny nálad
Není známo Sebevražedné myšlenky, deprese, psychózy, halucinace, úzkost, agresivní a iracionální chování
Poruchy nervového systému
Velmi časté Bolest hlavy
Časté Ospalost, závrať, poruchy chuti
Třída orgánových systémů
Nežádoucí účinky
Méně časté Třes, poruchy koordinace, poruchy řeči, hypertonie, neklid, dysforie, hypestezie, snížené vnímání chuti, letargie, zvýšení libida, snížení libida
Poruchy oka
Méně časté Skotom, zbarvení sklér, bolest očí, mydriáza, fotofobie, myopie, zvýšené slzení
Srdeční poruchy
Méně časté Fibrilace síní, palpitace
Není známo Infarkt myokardu
Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté Tinitus
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Méně časté Dušnost, kašel, chrapot, faryngolaryngeální bolest, dráždění krku, překrvení respiračního traktu, překrvení dutin, zadní rýma, sekrece z nosu, chrápání
Gastrointestinální poruchy
Velmi časté Nauzea
Časté Zvracení, zácpa, průjem, pocit plnosti, žaludeční potíže, dyspepsie, flatulence, sucho v ústech
Méně časté Hemateméza, hematochéza, gastritida, refluxní choroba jícnu, bolest břicha, změna pravidelnosti stolice, neobvyklá stolice, říhání, aftózní stomatitida, bolest dásní, povleklý jazyk
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté Generalizovaný exantém, erytém, pruritus, akné, zvýšená potivost, noční pocení
Není známo Těžké kožní reakce, zahrnující Stevens-Johnsonův syndrom a erythema multiforme, angioedém
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Méně časté Ztuhlost kloubů, svalové křeče, bolest hrudní stěny, kostochondritida
Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté Glykosurie, nykturie, polyurie
Poruchy reprodukčního systému a prsu
Méně časté Menoragie, poševní výtok, sexuální dysfunkce
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté Únava
Méně časté Tíseň na hrudi, bolest hrudníku, pyrexie, zimnice, astenie, poruchy spánkového rytmu, malátnost, cysta
Vyšetření
Méně časté Zvýšený krevní tlak, deprese ST na EKG, snížení amplitudy vlny T na EKG, zvýšení srdeční frekvence, odchylky funkčních jaterních testů, snížený počet trombocytů, přírůstek hmotnosti, odchylky spermatu, zvýšená hladina CRP, snížená hladina kalcia v krvi