Detailní informace o vodní dýmce

vodni-dymka-informaceVodní dýmka (VD) jako prostředek ke kouření je známa více než 400 let. Donedávna bývala užívána zejména staršími muži v zemích Orientu. V 90. letech minulého století došlo k výraznému rozšíření kouření vodní dýmky zejména mezi mladé lidi. Tento nárůst může souviset i s uvedením tabáku typu Ma´assel (Muessel, Mo´assel). Ten jednak zjednodušil přípravu vodní dýmky ke kouření (tabák není nutno namáčet) a jednak nabídl ochucené formy tabáku.

 

Vodní dýmka – sladký kouř pro mladé?

Vodní dýmku lze kouřit ve společnosti (sdílet jednu VD) nebo samostatně, jedna seance trvá v průměru 50 min. Příprava vodní dýmky není složitá. Skleněná váza se zčásti naplní vodou, tělo se utěsní, do hlavy VD se dá tabáková směs, ta se může přikrýt hliníkovou fólií (alobalem) s otvory a na ni se dá uhlík, který se posléze zapálí. Hliníková fólie slouží k tomu, aby se uhlík nedostával do styku s tabákem a aby se zmenšilo množství uhlíkového popela ve vdechovaném kouři. Kuřák po zapálení uhlíku šlukuje skrz hadici a náústek, ve skleněné váze tvoří podtlak, který se přenáší do hlavy VD a do vázy je natahován vzduch skrz uhlík a tabákovou směs. Kouř probublává vodou ve váze, ochlazuje se a poté je nasáván do náústku. Toto je nejčastější typ vodní dýmky (další názvy: narghile - ve Středozemí, Turecku, Sýrii; goza, shisha (šíša) -označení používané v Egyptě, severní Africe; hookah - indické označení). Kromě něj existují i další typy vodních dýmek (např. bongy, šlukovky, čilamy,..) Každý uživatel VD má svůj specifický kuřácký režim. Liší se počet inhalací za jednu seanci (většinou přesahuje 100 šluků), objem nadechnutého kouře (stovky ml), trvání nádechu (vteřiny), trvání pauzy mezi nádechy (desítky vteřin), celková doba seance (desítky minut). Do hlavy VD se pro jednu seanci dává cca 10 – 20 g tabákové směsi.

Na rozšíření vodní dýmky i mezi českou mládeží usuzujeme mj. z výsledků WHO studie Global Youth Tobacco Survey z let 2002 a 2006 (obě v ČR provedli pracovníci SZÚ). Zatímco v roce 2002 užívalo jiné tabákové výrobky než cigarety 8,5% respondentů (11,5% hochů a 5,5% dívek ve věku 13 – 15 let) [2], v roce 2006 bylo toto procento 13,9% (hoši 16,0%, dívky 10,7%) [3]. Hypotéza pro tento nárůst je právě rozšíření a větší dostupnost vodních dýmek v domácnostech a v čajovnách. Pořízení VD v ČR stojí dle její velikosti a zdobení cca 400 – 2 000 Kč, 50 g kvalitní tabákové směsi pak stojí do 150 Kč. V zahraničí (Čechy oblíbené zejména Turecko a Egypt) mohou být ceny mnohem nižší, velká vodní dýmka (výška těla cca 40 cm) se dá pořídit do 500 Kč a 50 g tabákové směsi stojí řádově desetikoruny. Objednání vodní dýmky připravené ke kouření v čajovně stojí od cca 50 Kč/seanci. I v dnešní době mezi uživateli VD převládá přesvědčení, že její kouření neškodí, nebo, při nejhorším, že je o něco méně škodlivé než kouření cigaret. Tato domněnka je dále podporována výroky prodejců o funkci vody jakožto filtru nebezpečných látek a i samotnými výrobci tabáku do vodních dýmek, kteří na svých produktech uvádí poznámky typu “0% tar, 0,5% nicotine” – např. tabáky egyptské firmy Nakhla [1].

 

Nabídka tabáků do vodních dýmek je široká. Velmi oblíbené jsou ovocné tabákové směsi, příchutě bývají atraktivní hlavně pro mladé lidi, kteří kouří zejména tyto ovoněné tabáky. Tabák typu Ma´assel obsahuje melasu a může být nakládán do medu, takže při kouření poskytuje sladkou, karamelovou chuť [4]. Jedná se o dobrý marketingový tah zaměřený právě na mladé lidi. Ve specializovaných obchodech v ČR se dají koupit desítky druhů tabáků s příchutí. Mezi nejoblíbenější patří jablečný, melounový a jiné. Kromě ovocných příchutí je možno sehnat tabáky s příchutí koly, bonbónů (sweets, bonbons), capuccina, chocomint, máty,… V některých zemích je snaha legislativně regulovat prodej ovoněných cigaret (např. USA [5]), omezení týkající se tabáku do vodních dýmek ale neexistují. Česká legislativa stanovuje v příloze vyhlášky č. 344/2003 MZe, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, seznam povolených a zakázaných látek pro výrobu tabákových výrobků. Na trhu jsou k dostání i bylinné směsi do vodních dýmek neobsahující tabák.

 

V další části článku bych chtěla upozornit na často mylné představy spojené s užíváním VD. Podkladem pro zjišťování představ bylo důkladné procházení několika webových stránek dovozců a prodejců potřeb pro vodní dýmky a analýza internetových fór pro uživatele VD. Ve všech procházených internetových fórech byly zaregistrovány stovky uživatelů, nejde tedy o malou komunitu příznivců VD.

 

Mezi uživatele vodních dýmek patří často žáci středních a studenti vyšších a vysokých škol. Často jde i vzhledem k cigaretám o přesvědčené nekuřáky.

 

Složení kouře z vodní dýmky

 

Nejdříve se zaměřím na složky kouře z VD. Protože je velmi často snaha srovnávat cigaretový kouř s kouřem z VD, tak tam, kde je to možné, uvedu změřené hodnoty pro oba typy kouře. Zásadní rozdíl je však v množství vdechovaného kouře. Kuřáci VD za jednu seanci mohou inhalovat objem kouře přesahující objem inhalace 100 cigaret.

 

Voda coby filtr škodlivých látek

 

Mezi uživateli (a bohužel i mezi prodejci) vodních dýmek koluje představa, že voda odfiltruje nejen nikotin, ale zejména další škodlivé látky. Citace z webu www.vodnidymky.cz: „Všimněte si, že voda vyfiltruje mnoho škodlivých látek a proto dělá průchod přes vodní dýmku kouř dokonce přijatelný i pro nekuřáky.“ [6]. Z www.vodni-dymky.net: „Navíc se díky vodě odfiltrují škodlivé benzonopyreny a fenoly.“ [7]. Z dostupných studií Americké univerzity v Bejrútu vyplývá, že voda odfiltruje část nikotinu; při stejném režimu kouření 10 g melasové tabákové směsi, 100 potažení, 3 sec trvající, objem šluku 0,3 l s intervaly 15 sec mezi šluky byl při přítomnosti vody ve vodní dýmce v kouři změřen obsah 2,11 mg nikotinu oproti 9,29 mg při užívání vodní dýmky bez vody [8]. Co se týče dehtu (všechny ostatní pevné složky kouře vyjma nikotinu; NFDPM, nicotine-free dry particulate matter), při režimu kouření popsaném výše byly hodnoty ve vdechovaném kouři 393 mg/seance při užití s vodou a 448 mg/seance bez přítomnosti vody [8]. Pro srovnání, při analýze kouře jedné průmyslově vyráběné cigarety bylo změřeno 1-27 mg dehtu [9]. Obsah oxidu uhelnatého ve výsledném kouři přítomnost vody neovlivňuje [1].

 

Dehet ve vodní dýmce

 

Údaj, který se prezentuje na výrobcích egyptské firmy Nakhla a který prodejci rádi zdůrazňují. Citace z www.hedvabnastezka.cz: „Obsah nikotinu se pohybuje mezi 0,5 - 1,0% a obsah dehtu pod 0,5% (ve většině tabáků většinou 0%).“ [10]. Občas se navíc objeví tvrzení „No nebál bych se dehtu (ten je přece v papírkách ne?)“ [11].

 

Ve skutečnosti je ale obsah dehtu v tabákové směsi pro vodní dýmku nezanedbatelný (hodnoty viz výše). Množství, které do sebe kuřák dostane, záleží na režimu kouření. Při jedné seanci kuřák vodní dýmky vdechne o jeden až dva řády větší množství dehtu než při kouření cigarety [9]. Dehet ze směsi pro vodní dýmky je svým složením jiný než dehet cigaretového kouře, protože vzhledem k teplotám hoření tabáku (cigareta cca 900°C oproti cca 450 °C u vodní dýmky) dochází při užívání VD spíše k destilaci než k pyrolýze a spalování tabáku [9]. To ale určitě neznamená, že je tento dehet významně méně nebezpečný než cigaretový, jak se mnoho uživatelů uklidňuje. Při pyrolýze a vzniku cigaretového dehtu pravděpodobně vznikají sloučeniny „účinnější“ pro kancerogenezi. Detailní studie zabývající se obsahem škodlivých látek v kouři z vodních dýmek v závislosti na režimu kouření zatím nebyly publikovány, ale přítomnost nebezpečných látek v kouři z vodních dýmek je nevyvratitelná. Součástí dehtu hořících směsí do vodních dýmek jsou mj. polycyklické aromatické uhlovodíky (např. chrysen, anthracen, pyren, fenantren) v hodnotách o několik řádů vyšších než z jednotlivé cigarety [9]. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou kancerogeny a ko-kancerogeny.

 

Oxid uhelnatý

 

Je zajímavé, že uživatelé vodních dýmek nemají příliš povědomí o přítomnosti oxidu uhelnatého v kouři z vodních dýmek a jeho účincích na organismus. Přitom pokud se srovnává poměr nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách (1:16) a vodních dýmek (1:50), tak při užívání vodních dýmek uživatelé přijmou několikanásobně vyšší množství oxidu uhelnatého a po seanci mají vysoké hodnoty karboxyhemoglobinu v krvi oproti nekuřákům [1]. Oxid uhelnatý vzniká při hoření uhlíku a doutnání tabáku VD. Během seance dochází ke spotřebování 4,5-5,2 g [8], (režim kouření popsaný výše) uhlíku, záleží zde na režimu kouření, typu, skleněné váze vodní dýmky, povrchu a umístění uhlíku a délce seance. Další faktor, na němž množství vytvořeného oxidu uhelnatého závisí, je velikost vodní dýmky. Menší vodní dýmka poskytuje 3-4x vyšší množství oxidu uhelnatého než velká [1]. Biologické účinky oxidu uhelnatého jsou zejména změny koncentrace hemoglobinu, změny hematokritu a počtu erytrocytů; u opakované expozice těhotných je následkem vyšší riziko nižší porodní váhy dítěte [12].

 

Těžké kovy

 

Dalšími složkami kouře z vodní dýmky, kterým se příliš nevěnuje pozornost, jsou těžké kovy. Ty, které byly analyzovány, jsou v kouři vodní dýmky ve vyšším množství než v cigaretách [8]. Jedná se zejména o arzen, nikl, kobalt, chrom a olovo. Arzen, nikl a chrom jsou zařazené do skupiny č. I (prokázané lidské kancerogeny) klasifikace IARC (Mezinářodní agentura pro výzkum rakoviny), kobalt a olovo do skupiny č. 2B (možné lidské kancerogeny).

 

Vodní dýmka a závislost

 

Vzhledem k přítomnosti tabáku/nikotinu při kouření vodní dýmkyje očekávatelná možnost vytvoření tělesné závislosti na nikotinu i při užívání pouze vodní dýmky. Při užívání VD byl změřen obsah nikotinu z jedné seance okolo 2 mg [9], což je množství zhruba odpovídající jedné vykouřené cigaretě. Tato dávka v pravidelném užívání je dostatečná k vytvoření závislosti na nikotinu [13], zvláště u mladistvých, kdy stačí toto množství nikotinu cca 2x týdně [13]. Hodně mladých lidí tuto intenzitu kouření záhy překoná a dostávají se na spotřebu cca 1 seance s vodní dýmkou 1x denně, o víkendu i častěji. Bohužel jde často o přesvědčené odpůrce cigaret, kteří se v začátcích bojí závislosti na nikotinu a později nepohrdnou ani cigaretou. Je tedy nutno přiznat, že z vodní dýmky do sebe uživatelé nedostávají závratná množství nikotinu, ale při pravidelném užívání toto množství stačí k vytvoření závislosti. Navíc při navyknutí nikotinu může kuřák regulovat jeho příjem intenzitou kouření VD a tím pádem šlukovat intenzivněji.

 

Spousta mladých lidí má seanci s vodní dýmkou spojenou s odpočinkem, kouření často prožívají rituálně, většinou ve skupině podobně smýšlejících vrstevníků. Vyhraňují se tak k většinové („uspěchané“) společnosti, kterou spojují s cigaretami. Citace z úvodní stránky www.vodnidymky.cz: „Vřele vítáme všechny příznivce a hledače kultivovaného kouření , jenž upřednostňují posezení a relaxaci v uklidňující atmosféře linoucího se provoněného kouře za rytmu tichého brumlání vody v dýmce.“ [14]. Tento pohled bohužel často vede ke zkoušení a užívání vodní dýmky i přesvědčenými (občas nezletilými) nekuřáky a zejména nekuřačkami. V internetových drogových poradnách se nezřídka objevují dotazy podobné těmto: „Dobrý den, zajímalo by mě jestli je kouření vodní dýmky "zdravější" než kouření cigaret? Chtěla bych si ji pořídit, ale jsem nekuřák a tak by mě zajímala případná rizika s tím spojená. Jednou jsem ji zkoušela a bylo to super! Děkuji Vám všem za odpověď.“ [15]. Eventuelně: „Cetla jsem clanek o vodnici na vasich strankach. Zakladala jsem si na tom, ze nekourim (tedy jako cigarety) a tohle me trochu vyvedlo z miry. Nejsem nejaky pravidelny kurak vodnice, ale stejne bych si nerada nicila zdravi... Chtela jsem se zeptat, jaky je v ni obsah dehtu a nikotinu. Moji pratele rikaji, ze se tam preci dava mene tabaku, nez se vykouri v cigaretach, takze je to mene skodlive - je to pravda? A jak moc je vlastne vodnice skodliva?“ [16]. Odpovědi na podobné dorazy bývají různorodé, od „Bohužel, kouř vodní dýmky je přinejmenším stejně škodlivý jako z cigarety - voda jej v podstatě hlavně ochladí, ale nepročistí. Po asi 50minutovém kouření vodní dýmky může být hladina nikotinu, oxidu uhelnatého a dalších látek v těle vyšší než po adekvátním kouření cigaret. Sdílením náústku se navíc mohou přenášet infekční onemocnění (např. infekční mononukleoza, opar, ad.).“ [15] po „Vodní dýmka je samozřejmě méně škodlivá, než když kouříte tabák v cigaretách, ale zplodiny kouření stejně vdechujete. Ve vodě se odfiltrují především pevné součásti. Nevím, jaký je obsah dehtu a nikotinu v tom, co vdechujete, ale i kouř z vodní dýmky dehet a nikotin obsahuje. Nicméně, pokud vodní dýmku kouříte jen tu a tam, tak dopad na zdraví bude jen velmi malý. Na vašem místě bych se tolik neobával.“ [16]. V druhém případě jde dle údajů o odpovídajícím o odpověď lékaře.

 

Postupným častějším užíváním si pak lze vytvořit psychosociální závislost na ritualizovaném kouření. Denní (i častější) uživatelé VD také nejsou vzácností a u nich už lze uvažovat i vznik tělesné závislosti na nikotinu.

 

Citace příspěvku z blogu www.abclinuxu.cz : „Vůbec mi přijde, že jsou vodní dýmky v dnešní době až příliš podceňovány z hlediska nebezpečnosti/návykovosti. S několika lidmi jsme se shodli na tom, že po navyknutí na vodnici, kdy jsme v průměru vykouřili tak jednu vodnici denně (počítáno na jednoho, tedy třeba dvě ve dvou) jsme se dostali do stavu, kdy člověk měl absťák po kouři když ji neměl pár dní a pak občas nepohrdnul ani cigaretou, kterou by jinak považoval za hnus fialovej.“ [17].

 

Bylinné směsi

 

Pro potenciální uživale vodních dýmek, kteří nemají důvěru k tabákovým směsím vzhedem k obsahu nikotinu, jsou k dispozici na trhu bylinné směsi indické firmy Soex. U nich dodavatelé tvrdí, že “Bylinné směsi jsou ke člověku šetrnější, než tabákové melasy.“ (zdroj: emailové sdělení obchodního zástupce firmy Svět dýmek (www.svetdymek.cz), ze dne 7.8.2007). Bohužel zatím neproběhla žádná studie zabývající se složením bylinných směsí (výrobce přesný obsah bylin neuvádí) ani studie zaměřená na obsah látek v kouři z bylinných směsí. Lze ale předpokládat obdobný obsah oxidu uhelnatého i dehtu v kouři z těchto směsí, tzn. o „šetrnosti k člověku“ by se v této souvislosti nemělo hovořit.

 

Zdravotní následky

 

Zdravotní následky užívání VD jsou podobné jako u kuřáků cigaret a zahrnují plicní choroby (snižení plicních funkcí, chronická obstrukční plicní nemoc); kardiovaskulární onemocnění; nádorová onemocnění (bronchogenní karcinom plic) [1]. V těhotenství může kouření VD vést k narození dítěte s nižší porodní hmotností a nízkým poporodním Apgar skóre [1]. Totéž platí i pro pasivní kuřáky, kteří vdechují kouř z VD.

 

Při sdílení náústku může dojít k přenosu různých infekčních chorob. Byl popsán přenos tuberkulózy, virových nemocí (herpes simplex virus, viry hepatitidy) [1]. Na českém trhu jsou k dispozici jednorázové náústky, protože sdílení vodní dýmky v partě kamarádů je častý způsob kouření. Cena jednoho náústku se pohybuje 2-5 Kč, záleží na velikosti balení. V čajovnách, kde je možnost si vodní dýmku objednat, jsou náústky běžně k dispozici. Bohužel se ale ojediněle objevují i vzkazy, které sdílení náústku nedoporučují. Citace z wikipedie: „Jednu dýmku tedy může kouřit i několik lidí, to z kouření dělá určitý rituál, neboť je důležitá vzájemná důvěra kuřáků, kteří po sobě používají tentýž náústek.“ [18].

 

Netradiční způsoby užívání VD

 

Na fórech si uživatelé velmi často vyměňují nápady, jak si kouření vodní dýmky ozvláštnit. Častým tipem je přidávání různých látek do vody ve váze vodní dýmky. Doporučováno bývá mléko pro větší koncentraci kouře. Dále např. přidání citrónové šťávy pro rozpuštění většího množství nikotinu. Bývá doporučováno i přidat ovocnou šťávu, příp. alkoholický nápoj (medovina, fernet, slivovice) pro změnu výsledné chuti. Ve vodní dýmce se dále dá kouřit marihuana (lze míchat i s tabákem), event. hašiš. Dle popisovaných zkušeností je nástup psychotropního účinku oproti kouření jointu pomalejší, zato intenzivnější. Množství THC přijaté prostřednictvím vodní dýmky je hůře regulovatelné

 

Analýza dostupných informací na několika českých webových stránkách ukazuje potřebu rozšířit osvětové aktivity o škodlivosti tabákových výrobků o tento specifický způsob užívání, snažit se prezentovat mladým (zejména nezletilým) lidem a jejich rodičům pravdivé informace o škodlivých látkách v kouři z vodních dýmek (neomezovat se jen na nikotin a dehet) a jejich účincích. Dále by bylo zajímavé provést šetření na národní úrovni zabývající se prevalencí užívání vodních dýmek mezi mladistvými a popsat režim kouření vodních dýmek českých uživatelů. V návaznosti na výsledky těchto výzkumů pak navrhnout legislativní opatření k minimalizaci škod páchaných tabákovými výrobky [20], v tomto případě užívání vodních dýmek. Bylo by žádoucí zaměřit se na látky přidávané do ochucených tabákových směsí a na dostupnost ke kouření připravených VD v komerčních čajovnách.

Autor textu: MUDr. Magdaléna Ježková


Použitá literatura a prameny:

 
 
Při tvorbě článků v části Vodní dýmka bylo využito
nebo byly převzaty texty z webu
bezcigaret.cz.
  • Luštitelské časopisy

Vyhledávání

VideaGet the Flash Player to see this player.

Alkoholismus a alkohol

Statistika návštěvnosti

Počítadlo návštěv
Detailní statistiky zde
Počet stránek webu: 349

Nacházíte se na největším webu o kouření na českém internetu. Obsahuje 452 stránek.


 

kp_03
Slovo psychologa:
„Lidé kouří nikoli proto, že chtějí kouřit, ale protože nemohou přestat.“
kp_14
Slovo statistika:
„Pokud by všichni kuřáci v ČR přestali kouřit, jedna třetina onkologů by byla bez práce.“
Bez cigaret
Slovo filosofa:
„Závislost nelze jen tak vyhodit oknem. Musíte ji laskavě svést ze schodů, doprovodit ji ke vchodu a vypoklonkovat ze dveří...
Mark Twain

Jsme na Facebooku

Linka pro odvykání kouření

Jak přestat kouřit

Kuřákův sen